UMONIUM38 เวชภัณฑ์ทำลายเชื้อที่มีระสิทธิภาพ

  • สามารถออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวน รวมทั้งสามารถทำลายเชื้อก่อโรคที่กำจัดได้ยาก เช่น เชื้อดื้อต่อยาปฏิชีวนะ
  • ด้วยสูตรเฉพาะของน้ำยาทำลายเชื้อ ซึ่งมีค่า pH เป็นกลาง ทำให้มีความคงตัวสูงและไม่สูญเสียสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ จึงมีอายุการใช้งานนานถึง 36 เดือนและสามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภทเนื่องจากไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
  • เวชภัณฑ์ทั้งหมดของ UMONIUM38 มีความปลอดภัยเพราะไม่มีส่วนประกอบของสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์และสารพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic: CMR)

ความปลอดภัยและการใช้งานของสารทำลายเชื้อ UMONIUM38

จัดเป็นกลุ่มเวชภัณฑ์ทำลายเชื้อรุ่นใหม่ มีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองและสามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลายโดยไม่กัดกร่อนพื้นผิว รวมทั้งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

  • ไม่มีสารอัลดีไฮด์หรือฟีนอล – ออกฤทธิ์ทำลายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว
  • ทำลายเชื้อได้หลากหลาย ( broad-spectrum) สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสและสปอร์ของแบคทีเรีย
  • เป็นเวชภัณฑ์ที่รวมคุณสมบัติสามอย่างไว้ในหนึ่งเดียว โดยสามารถใช้ทำความสะอาดและทำลายเชื้อ รวมทั้งสลายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้

กลไกการออกฤทธิ์

UMONIUM38 หลังผสมแล้ว น้ำยาจะช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำเพื่อทำให้สารละลายของเหลวสามารถแทรกซึมเข้าไปเพื่อสัมผัสเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียจนบวมขึ้นและแตกออก จากนั้นสารละลายจะแพร่เข้าไปในเชื้อโรคโดยซึมผ่านรูขนาดเล็ก ( capillary effect) ทำให้ของเหลวในนิวเคลียสเป็นพิษและเชื้อโรคตายในที่สุด