งานประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง แนวทางการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ (New normal New dental service model)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด
จัดประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง แนวทางการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ (New normal New dental service model)
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Share This Story, Choose Your Platform!