งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (2/2563)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563

วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563
ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT