บริจาคจักรยานเด็กเล่นให้กับเด็กในความอุปการะ จำนวน 63 คัน
ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 และบริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จํากัด ,บริษัท เอสเจ เทคโนโลยี่ เมเนจเม้นท์ จํากัด ,บริษัท เดลต้า อินโนเวชั่น จํากัด ,บริษัท ดี กู๊ด เทรดดิ้ง จํากัด ,บริษัท อุบล เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ,บริษัท สตาร์เร็ท เซ้าท์อีสต์ เอเชีย จำกัด ,คุณดวงพร พูลผล ,คุณศิรประภา ประพานศรี และคุณนพเกล้า พิมพบุตร บริจาคจักรยานเด็กเล่นให้กับเด็กในความอุปการะ จำนวน 63 คัน ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT