5 เหตุผลสำคัญ ที่ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยูโมเนียม

Seamless efficiency
สามารถออกฤทธิ์ทำลายเชื้อได้อย่างครอบคลุมทั้งเชื้อแบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพในระเวลาการสัมผัสที่สั้น

Safe solutions
ไม่ทำให้เกิดพิษและอันตรายกับผู้ใช้งานรวมทั้งอุปกรณ์ เนื่องด้วยไม่มีสารประกอบ CMR (Carcinogenic, Mutagenicor Reprotoxic) ที่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและระบบสืบพันธุ์ ด้วยคุณสมบัติที่เป็นกลาง ไม่ทำให้เกิดการกัดกร่อนเป็นสนิม ไม่ติดไฟ รวมทั้งไม่ทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ

Non-polluting products
ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบในน้ำยาทำลายเชื้อสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ภายหลังการใช้งานและเมื่อถูกนำไปกำจัดรวมในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ทำด้วยวัสดุชนิดพิเศษที่สามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อลดปัญหาการเกิดภาวะเรือนกระจกได้อย่างยั่งยืน

Recognized certifications
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผลิตด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสำคัญเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสามารถสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้อย่างดี

More than 60 years of know how
กว่า 60 ปีที่ได้มีการสืบทอดคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับและรับรองมาตรฐานสำคัญจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบัน

Share This Story, Choose Your Platform!

ARTICLE