คุณสมบัติที่ดีในสารขัดล้างที่มีประสิทธิภาพ (Cleaning)

  1. Low sudsing /foaming มีฟองน้อย
  2. Disperse organic soil ขัดล้างได้ดี
  3. Cost-effective คุ้มค่ากับประสิทธิภาพ
  4. Nontoxic ไม่เป็นพิษ
  5. Effect on all types of organic soil ไม่มีข้อจำกัดในการขัดล้าง
  6. Long shelf life มีอายุการใช้งานยาว
  7. Easily rinsed off ล้างออกง่าย
  8. Biodegradable ย่อยสลายได้เอง

Share This Story, Choose Your Platform!

ARTICLE