การทำความสะอาดเครื่องมือ (Cleaning)

การทำความสะอาดเครื่องมือ (Cleaning)
หมายถึง การขจัดอินทรียสาร สิ่งสกปรก ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆออกจากอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม
.
👉ทำได้โดยการใช้น้ำและสารขัดล้าง (Detergent)
เป็นขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นที่ต้องทำก่อนการทำลายเชื้อ (Disinfection) และการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization)
.
📌📌ความสำคัญของการทำความสะอาดเครื่องมือ
✅ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกฝุ่นละอองออกจากอุปกรณ์
✅ เพื่อขจัดเชื้อจุลชีพที่มีอยู่บนอุปกรณ์
✅ เพื่อลดปริมาณอินทรียสาร ได้แก่ เลือด สารคัดหลั่ง สารที่ออกจากร่างกายผู้ป่วย
✅ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนอุปกรณ์ ทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
✅ เพื่อความปลอดภัยขณะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

Share This Story, Choose Your Platform!

ARTICLE