ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการ การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่

โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะและคณะ มาเป็นผู้บรรยาย
ณ โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT