คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยูโมเนียมในการพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงของคณะฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยูโมเนียมในการพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงของคณะฯ
ตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 11.00น.

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT