การบรรยายพิเศษ จากผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ

ในหัวข้อเรื่อง “ผลกระทบจากการนำอุปกรณ์การแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวมาใช้ซ้ำ”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ
ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้ารับฟังเนื้อหาบรรยายได้ที่ห้อง Jupiter7
เมืองทองธานี วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30-17.00

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT