คลีนิกทันตกรรม

คลีนิกทันตกรรมเป็นสถานที่ที่มีผู้รับบริการบ่อยและหลากหลาย มีการใช้อุปกรณ์การแพทย์สัมผัสโดนร่างกายโดยตรง
จึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการ