สถานทันตกรรม

สถาบันทันตกรรมเป็นสถานที่ที่มีผู้รับบริการบ่อยและหลากหลาย มีการใช้อุปกรณ์การแพทย์กับร่างกายคนโดยตรง จึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อความน่าเชื่อถือ และความถูกสุขลักษณะของผู้ให้บริการและรับบริการ