ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่งสะสมเชื้อก่อโรคและเชื้อดื้อยาจำนวนมาก

เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพทำลายเชื้อและปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพทำลายเชื้อคลอบคลุมจุลินทรีย์ทุกกลุ่ม ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ