โรงพยาบาลและคลินิก

โรงพยาบาลและคลินิกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เป็นแหล่งสะสมเชื้อก่อโรคและเชื้อดื้อยาจำนวนมาก
การทำลายเชื้อบริเวณต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ โต๊ะ ผนัง เป็นต้น เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพทำลายเชื้อคลอบคลุมจุลินทรีย์ทุกกลุ่ม ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ