สถานที่ทั่วไป

ปัจจุบันเนื่องจากเชื้อโรค และโรคระบาดมีอยู่ทุกที่ ในการดำเนินชีวิตของเรา การอยู่รวมกับผู้คนเยอะๆเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงต้องหมั่นทำความสะอาด ทำลายเชื้อในสถานทีที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น บ้าน ห้องเรียน เนิสเซอรี ศูนย์เด็กเล็ก โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ